پرينتر روميزي فلزي ام ايکس لب

MX lab desktop 3D printer

پرينتر روميزي فلزي ام ايکس لب
يک سيستم ساخت افزايشي پايه براي ساخت آلياژهاي جديد و مخصوص فعاليت هاي تحقيقاتي
سيسم ساده و اسان براي تکنولوژي رسوب نشاني مستقيم انرژي (DED)
سيستم سه محور با تکنولوژي دي ام تي
مخصوص تحقيقات بر روي مواد فلزي
داراي سيستم تغديه پودر بسيار دقيق
استفاده از نسل دوم ماژول تکنولوژي ساخت افزايشي

MX lab desktop 3D printer
DED & Material research machine

Basic Additive Manufacturing system and fabricating with your new Alloys

Simple system for easy entrance of DED
3Axis system & DMT Technology
Focus on material research
More accurate powder feeding system-CVM
2nd generation AM Module technology applied

150*150*150 mm Building volume
300W laser
400um Beam Diameter Optic Module
Default: 6EA Feeder
Min : 0.03 Max : 2g/min for Ti6Al4V
Active-Powder Splitter Splitter
DMT® Technology Technology
680*684*835 mm Machine Size
kg 80 weight

APPLICATION OF THIS PRODUCT
کاربرد های این محصول

bimetal research

تحقیقات بر روی بیمتال ها

Gradian Additive manufacturing

ساخت افزایشی گرادیانی

customized Additive manufacturing

ساخت افزایشی آلیاژهای سفارشی

MORE INFORMATION
اطلاعات بیشتر

lattice structure sample by MX-Lab

تولید ساختار شبکه ای توسط دستگاه MX با اینکه از تجهیزات سه محور استفاده شد ولی شکل خروجی قطعه پرینت شده به طور قابل توجهی پیچیده است. در این فعالیت، به پایه استیل SUS316L به تدریج موادی که به Albronze تغییر می ذهد رسوب شد و پس از رسوب ، نمونه با SEM & EDS تجزیه و تحلیل شد و ترکیب مواد به صورت گرادیانی نمایانگر شد، تغییر رنگ بین بالا و پایین قطعه نیز کاملا گویای این موضوع است.

MMC-Metal Matrix Composite

Check out some of the #MMC(Metal Matrix Composite) #research with the #MXLab equipment. MMCs become interesting for use as #industrial #metal parts and #functional materials. The results of this research show that MX-Lab can be #effectively used to #develop and #experiment new type of #material We stated #Stellite6 and #WC mixing powder in 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 ratio. After #deposit, the specimens of Metal Matrix Composites were analyzed by SEM & EDS & Hv https://lnkd.in/gxzr7zj In addition, producing #specimen with MX-Lab dramatically reduce the #production time. InssTek is also focusing on research of MMC (Metal Matrix Composite) specimen production using MX-Lab, in addition to FGM (Functional Graded Materials).

MMC-Metal Matrix Composite

The MX-Lab Equipment is Based on six feeders and DED technologies. All systems are integrated into one product. This MMC (Metal Matrix Composites) demo shows how easy it’s to research new material with the MX-Lab equipment. In this demo, we stated Stellite6 and WC mixing powder in 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 ratio. After deposit, the specimens of Metal Matrix Composites were analyzed by SEM & EDS & Hv


Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text