درباره ما

Chapgarane Feleze Novine Iranian was founded in 2016. This company is dedicated to servicing the local customers with a wide array of metal 3D printing. By applying the most advance additive manufacturing technology (3D-printing) the company is able to provide machine sales and services in the manufacturing of complicated parts made of different alloys with high precision. Moreover, new industrial CT scans systems and software, design, simulation and manufacturing of the spare parts of --


تکنولوژي ساخت تجمعي فلزي Additive Manufacturing of Metals قريب به سه دهه است که به صورت صنعتي بکار گرفته شده است. شرکت چاپگران فلز نوين ايرانيان اولين محصولات مرتبط با صنايع توربوماشين، انرژي و دندانپزشکي را در سال 2016 به بازار داخلي عرضه نمود و همکاري خود را با مراکز صنعتي و علمي کشور آغاز نموده است. اين شرکت ارائه دهنده بيش از 8 نوع تکنولوژي ساخت تجمعي در قالب بيش از 100مدل پرينتر سه بعدي، دستگاه سي تي اسکن و مواد اوليه است که با استفاده از آنها توليد قطعات بسيار پيچيده و دقيق با استفاده از انواع فلز، پلاستيک و سراميک در صنايع مختلف کشور مقدور مي‏باشد.
بيش از 100مدل پرينتر سه بعدي، دستگاه سي تي اسکن و مواد اوليه است که با استفاده از آنها توليد قطعات بسيار پيچيده و دقيق با استفاده از انواع فلز، پلاستيک و سراميک در صنايع مختلف کشور مقدور مي‏باشد.


تکنولوژي ساخت تجمعي فلزي Additive Manufacturing of Metals قريب به سه دهه است که به صورت صنعتي بکار گرفته شده است. شرکت چاپگران فلز نوين ايرانيان اولين محصولات مرتبط با صنايع توربوماشين، انرژي و دندانپزشکي را در سال 2016 به بازار داخلي عرضه نمود و همکاري خود را با مراکز صنعتي و علمي کشور آغاز نموده است. اين شرکت ارائه دهنده بيش از 8 نوع تکنولوژي ساخت تجمعي در قالب بيش از 100مدل پرينتر سه بعدي، دستگاه سي تي اسکن و مواد اوليه است که با استفاده از آنها توليد قطعات بسيار پيچيده و دقيق با استفاده از انواع فلز، پلاستيک و سراميک در صنايع مختلف کشور مقدور مي‏باشد.
بيش از 100مدل پرينتر سه بعدي، دستگاه سي تي اسکن و مواد اوليه است که با استفاده از آنها توليد قطعات بسيار پيچيده و دقيق با استفاده از انواع فلز، پلاستيک و سراميک در صنايع مختلف کشور مقدور مي‏باشد.

گواهینامه ها

11

متن فارسی1

textTest2

متن فارسی2

پروژه ها

فارسی 1

انگلیسی 1

متن فارسی 1

eng

فارسی 2

انگلیسی 2

متن فارسی 2

engدرباره ما


کارشناسي ارشد مکانيک 24

Master of Mechanics 24

کارشناسي ارشد مکانيک 22

کارشناسي ارشد مکانيک 22


Master of Mechanics 24
Master of Mechanics 24

12

13

اا اا
اا
اا3

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text