محفظه توليد با ابعاد متغير

Variable build Volume

محفظه توليد با ابعاد متغير
راهکار منحصر به فرد ، SondaSYS SL02 به عنوان تنها چاپگر سه بعدي SLS در بازار جهاني که با توجه به نيازهاي فعلي توليد ، مي تواند حجم محفظه داخلي را براي استفاده از فضاي ساخت کوچک يا بزرگتر تغيير دهد. همچنين باعث صرفه جويي قابل توجهي در مواد مصرفي، زمان ، توان و هزينه هاي کار مي شود.

Thanks to unique optical solutions SondaSYS SL02 is the only SLS 3D printer in the global market with the option of changing built chamber volumes, dimensions to use smaller or larger build space, depending on current manufacturing needs. That also gives significant savings in powder materials, time, power, and work-costs.

265*265*310 mm محفظه کوچک
365*365*610 mm محفظه بزرگ
مقايسه
محفظه بزرگ محفظه کوچک
زمان ساخت 10 ساعت زمان ساخت 7 ساعت
هزينه قطعه
9.3 يورو 3.5 يورو
پودر مورد نياز براي محفظه
8.5 کيلو 4.5 کيلو

APPLICATION OF THIS PRODUCT
کاربرد های این محصول

Prototyping

نمونه سازی

Turbomachine

توربو ماشین

Automotive

خودروسازی

MORE INFORMATION
اطلاعات بیشتر

TWO BUILD VOLUMES

Thanks to unique optical solutions SondaSYS SL02 is the only SLS 3D printer in the global market with the option of changing built chamber volumes, dimensions to use smaller or larger build space, depending on current manufacturing needs. That also gives significant savings in powder materials, time, power, and work-costs.

محفظه توليد با ابعاد متغير راهکار منحصر به فرد ،

محفظه توليد با ابعاد متغير راهکار منحصر به فرد ، SondaSYS SL02 به عنوان تنها چاپگر سه بعدي SLS در بازار جهاني که با توجه به نيازهاي فعلي توليد ، مي تواند حجم محفظه داخلي را براي استفاده از فضاي ساخت کوچک يا بزرگتر تغيير دهد. همچنين باعث صرفه جويي قابل توجهي در مواد مصرفي، زمان ، توان و هزينه هاي کار مي شود.


Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text