استفاده از پرینت سه بعدی سرامیک برای دستیابی به ساختارهای پیچیده در هوافضا 333333

Using Ceramic 3D Printing to Achieve Complex Aerospace Structures


چاپگران فلز

صنایع به طور فزاینده ای به دنبال مواد و فرآیندهای جدید و پیشرفته برای بهبود محصولات خود هستند و بخش هوافضا نیز از این قاعده مستثنی نیست. نیازهای صنعت با الزامات سخت گیرانه تر به سرعت در حال تغییر است. بنابراین، آنها خواهان فناوری های جدیدی هستند که می توانند راه حل های نوآورانه و کارآمد ارائه دهند. ساخت افزایشی به عنوان یک راه حل ایده آل برای کاربردهای هوافضا در حال ظهور است.

براساس گزارش Research and Markets، ارزش بازار هوافضا و دفاع برای چاپ سه بعدی در سال 2021 با CAGR بیش از 24 درصد از سال 2022 تا 2027، 1.9 میلیارد دلار برآورد شد. فناوری های افزودنی تغییرات و مزایای قابل توجهی را برای صنعت هوافضا، مانند تولید قطعات سبک تر، قوی تر و پیچیده تر، آزادی طراحی، توانایی ترکیب چند قسمت در یک واحد واحد، کاهش اتلاف مواد اولیه پرهزینه و هزینه و کارایی منابع.
این تحقیق نشان میدهد تکنولوژی پرینت سه بعدی سرامیک تا سال 2023 به 400 میلیون دلار رسیده است.
ما عمدتاً به "مواد سرامیکی پیشرفته" یا "سرامیک های فنی" اشاره می کنیم که دارای خواص قابل توجهی مانند استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی و عایق حرارتی و الکتریکی عالی هستند. برخی از قابل توجه ترین سرامیک های پیشرفته عبارتند از: اکسید آلومینیوم (Al2O3)، نیترید سیلیکون (Si3N4)، کاربید سیلیکون (SiC) و زیرکونیا (ZrO2). از طریق پرینت سه بعدی، حتی سرامیک های با دمای فوق العاده بالا (UHTCs) قابل پردازش هستند که خواص مواد آن در این صنعت بسیار مورد توجه است.


چاپگران فلز

Industries are increasingly searching for new and advanced materials and processes to improve their products, and the aerospace sector is no exception. The industry’s needs are evolving rapidly with the introduction of more stringent requirements.
Thus, they demand new technologies that can provide innovative and efficient solutions. Additive manufacturing is emerging as an ideal solution for aerospace applications.

According to a report by Research and Markets, the aerospace and defense market’s value for 3D printing was estimated to be $1.9 billion in 2021, with an expected CAGR of over 24% from 2022 to 2027. Additive technologies are bringing significant changes and advantages to the aerospace industry, such as the production of lighter, stronger, and more complex parts, design freedom, the ability to combine multiple parts into a single unit, the reduction of waste of costly raw materials, and cost and resource efficiency.

The research shows Technology and of the ceramic 3D printing market, estimated to reach $400 million by 2023.
We mainly refer to “advanced ceramic materials” or “technical ceramics” which possess remarkable properties such as high strength, corrosion resistance, and excellent thermal and electrical insulation. Some of the most noteworthy advanced ceramics are aluminum oxide (Al2O3), silicon nitride (Si3N4), silicon carbide (SiC), and zirconia (ZrO2). Via 3D printing, even ultra-high temperature ceramics (UHTCs) can be processed, the material properties of which are extremely sought-after in this industry.

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text