تست

test


چاپگران فلز


راهکارهای پرینترهای سه بعدی فلزی ما به شما کمک می کند که در هر شیف کاری بیش از 150 روکش یا بیش از 20 عدد پارسیل کبالت کروم تولید کنید که تقریبا معادل تولید یک هفته با روش های رایج ریختگری است.
این نرخ تولید مربوط به کوجگترین دستگاه است و به راحتی می توان میزان تولید را چند برابر کرد.


چاپگران فلز

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text