دندان پزشکی دیجیتال

Digital dentistry


چاپگران فلز

راهکارهای پرینترهای سه بعدی فلزی ما به شما کمک می کند که در هر شیف کاری بیش از 150 روکش یا بیش از 20 عدد پارسیل کبالت کروم تولید کنید که تقریبا معادل تولید یک هفته با روش های رایج ریختگری است.
این نرخ تولید مربوط به کوجگترین دستگاه است و به راحتی می توان میزان تولید را چند برابر کرد.


چاپگران فلز

Our metal 3D printer solutions can help you to produce more than 150 CoCr crown or 20 partial in each working shift that is equal to one week of production by conventional casting methods.
This production rate is for smallest SLM machine and it can easily incrase by using larger machies.

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text