رسوب مستقیم انرژی (DED) یک فرایند تولید مواد افزودنی فلزی است.

Directed Energy Deposition (DED) is a metal additive manufacturing .


چاپگران فلز

رسوب مستقیم انرژی (DED) یک فرایند تولید مواد افزودنی فلزی است که در آن منبع انرژی - معمولاً پرتو الکترون ، لیزر یا قوس (PAW ، GTAW ، TIG) - به سمت صفحه یا مواد زیرلایه ای هدایت می شود که در آن با سیم یا مواد اولیه پودر برخورد می کند مواد و ذوب می شوند ، مواد رسوب یافته روی بستر باقی می مانند.

جریان مستقیم مواد و منبع انرژی به طور کلی با هم حرکت می کنند ، و لایه ای از لایه فلز با عرض و ضخامت محدود ایجاد می کنند.

به طور کلی ، مشتریان DED را به دلیل سرعت بالای رسوب و توانایی تولید اضافی قطعات بزرگتر (بسیاری از آنها در سیستم های بستر پودر جای نمی گیرند) را به جای سایر روش های چاپ سه بعدی فلزی انتخاب می کنند.

در زیر یک تصویر ساده از روش ذخیره مستقیم انرژی Sciaky آورده شده است. ما با فناوری DED (که به آن Electron Beam Additive Manufacturing یا EBAM® می گویند) ، سیم فلزی را مستقیماً درون پرتو الکترون قرار می دهیم تا از یک استخر بستر مذاب ، پیش فرم های فلزی ایجاد کنیم. هنگامی که قطعه به شکل تقریباً خالصی رسید ، عملیات حرارتی ، ماشینکاری و بازرسی را طی می کند.


چاپگران فلز

Directed Energy Deposition (DED) is a metal additive manufacturing process where an energy source – usually an Electron Beam, Laser or Arc (PAW, GTAW, TIG) – is directed toward a plate or other substrate material where it impinges with wire or powder feedstock material and melts, leaving deposited material on the substrate.

The directed material flow and energy source generally move together, creating layer upon layer of metal with finite width and thickness.

In general, customers choose DED over other metal 3D printing methods because of its higher deposition rate and ability to additively manufacture larger parts (many of which wouldn’t fit within powder bed systems).

Below is a simple illustration of Sciaky’s Directed Energy Deposition method. With our DED technology (called Electron Beam Additive Manufacturing or EBAM®), we feed metallic wire directly into an electron beam to create metal preforms out of a molten substrate pool. Once the part reaches near-net shape, it undergoes finish heat treating, machining and inspection

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text